GDPR, adatvédelmi tájékoztató


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Vállalkozó megnevezése: Horkai Edina EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KISADÓZÓ
Adószám: 66637598-1-43
Telephely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1., 3/321
Weblap: www.horkaiszalon.hu

Kapcsolattartás:

Tel.: +36307338188
Viber: +36307338188
Facebook: Horkai szalon
E-mail: horkaiszalon@gmail.com

Adatkezelő: Horkai Edina egyéni vállalkozó
Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre. A kérdéseit személyesen is felteheti.
Adatfeldolgozás: külsős adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre adattovábbítás.

1. Adakezelési célok
Arckezelés, sminktetoválás, szempillahosszabbítás, szempilla lifting szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához
a) Az Ön személyes adatának használata – név, lakcím (adószám biz. esetben) – ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki, ha Ön ezt kéri a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.
b) Nevére, telefonszámára és email címére kizárólag időpont-egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a neve, telefonszáma, email címe megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást csak személyes megjelenéssel tudja igénybevenni, amennyiben van aktuálisan szabad kapacitás a szolgáltatás teljesítésére.

3. Az adatkezelés helye, időtartama és adattovábbítás
a) A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább öt évig őrzöm meg a székhelyemen; adattovábbítás a NAV felé történik, amennyiben Ön számlát kér a nyugta helyett.
b) A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (név, telefonszám, esetleg email cím), amit a számítógépemen rögzítek és kézi telefonkönyvemben vezetek – ami mindig a tulajdonomban van – az utolsó találkozásunk óta eltelt öt év múlva törlöm / megsemmisítem, illetve kérésre azonnal törlöm. Adattovábbítás nem történik.
c) A Facebook-on, Viber-en közölt információk a kapcsolat fennállásáig vannak jelen; adattovábbítás nem történik.

4. Érintett jogok (Ön jogai)
a) hozzáférés az Önre vonatkozó, általam kezelt adatokhoz; élhet adathordozási jogával
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

5. Jogorvoslati tájékoztatás
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)Levelezési cím:1530 Budapest, Pf:5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu

A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem.

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Előfordulhat, hogy az arckezelés, sminktetoválás, szempillahosszabbítás, szempilla lifting szolgáltatás megfelelő elvégzése miatt, Ön megoszt velem egészségügyi információt. Ezen információkat más személy nem ismerheti meg és nem is tárolok beazonosításra alkalmas egészségügyi adatot. A tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen közlemény tartalmát.

A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (név, telefonszám) kezelése akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, ill. engedélyezte. GDPR 8. cikk, (1), (2) bek. A hozzájárulást elég csak az első kezelés előtt megtenni.

A szabályzat időbeli hatálya 2018. 05.25-től visszavonásig 

Készítsd el weboldaladat ingyen!